Tư vấn đấu thầu

Các dịch vụ tư vấn đấu thầu cho các lĩnh vực: Xây dựng: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; Mua sắm thiết bị: Công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, Y tế, giáo dục, dạy nghề, điện- điện tử - cơ điện được  STSOFT cung cấp bao gồm:

- Tư vấn lập HSMT (HSYC).

- Tư vấn đánh giá HSDT (HSĐX).

- Tư vấn thẩm định HSMT (HSYC).

- Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tư vấn giải quyết tình huống trong đấu thầu.