Bộ KHĐT trả lời về việc cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Theo ý kiến của ông Toàn, hiện nay, quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng lộ trình cấp Chứng chỉ hành nghề về đấu thầu, nhưng hiện chưa có cá nhân nào được cấp Chứng chỉ này về đấu thầu nên ông không thể thực hiện được.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc đăng ký ngành nghề tư vấn đấu thầu tạm dừng và không thực hiện đăng ký cho ông Toàn theo ngành nghề trên.

Ông Toàn hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như vậy có đúng không? Ông có được đăng ký ngành nghề trên không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp như sau:

Theo Điều 113, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hai trong số các điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp là:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu.

- Có bộ máy quản lý đáp ứng được về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu, chuyên trách về đấu thầu.

Liên quan đến chứng chỉ hành nghề đấu thầu, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16, khoản 2) quy định cá nhân tham gia trực tiếp vào việc đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (tại điểm a, khoản 5, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Đối với trường hợp của công dân Nguyễn Văn Toàn, cho đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì các tổ chức, cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu vẫn được phép hành nghề tư vấn đấu thầu như trước đây nếu có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công việc tư vấn và chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Liên quan đến việc đăng ký ngành nghề kinh doanh, đề nghị công dân thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh.

Chinhphu.vn